Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van TC-E B.V. zoals gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 68020694. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

1. TOEPASBAARHEID: Deze algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') maken integraal deel uit van alle commerciële of technische voorstellen, offertes, bestellingen en overeenkomsten (elk een 'Order') van TC-E B.V., gevestigd aan Buitendijks 37, 3356 LX Papendrecht, Nederland, met registratienummer 68020694 ('TC-E') voor de verkoop of verhuur van goederen en/of diensten (het 'Werk') aan de koper die in de Order is geïdentificeerd (de 'Klant' en, samen met TC-E, de 'Partijen'). Door het ondertekenen of het ten uitvoer brengen van een aanbod, offerte of verkooporder, het plaatsen van een Order of het ontvangen van Werk van TC-E, stemt de Klant ermee in dat deze Voorwaarden voorrang hebben op alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en alle voorwaarden in de offerte-aanvraag, inkooporder, factuur, orderbevestiging, wijzigingsorder of een soortgelijk document van de klant en dat de bestelling alleen is onderworpen aan de TC-E-voorwaarden. Voor zover er een conflict is tussen deze Voorwaarden en een geldige, ondertekende raamovereenkomst tussen de Partijen, prevaleren de specifieke tegenstrijdige voorwaarden van een dergelijke raamovereenkomst. Voor zover er een conflict is tussen deze Voorwaarden en een andere set TC-E-voorwaarden uitgebracht aan de Klant in het kader van een Order, prevaleren de specifieke tegenstrijdige voorwaarden van de Order. Voor elke andere wijziging van deze Voorwaarden is de ondertekende toestemming van een geautoriseerde TC-E vertegenwoordiger vereist.

2. OFFERTES EN ORDERS: Offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen of zoals anders vermeld in de offerte en zijn alleen van toepassing op de specifieke Order.

3. PRIJSSTELLING: Alle prijzen zijn exclusief eventuele nationale, provinciale, lokale, verkoop-, gebruiks-, toegevoegde waarde-, accijns of soortgelijke belasting en dergelijke, van toepassing op de verkoop of het gebruik van het Werk, die wordt toegevoegd aan facturen en door de Klant aan TC-E wordt betaald om te worden overgemaakt aan de bevoegde belastingdienst. Als voorafgaand aan de levering de kosten van TC-E met betrekking tot het Werk stijgen, met inbegrip van maar niet beperkt tot belastingen, materiaalprijzen of lonen, heeft TC-E het recht om zijn prijzen te verhogen om die kostenstijgingen tot een maximum van 10% te weerspiegelen.

4. HOEVEELHEID: TC-E behoudt zich het recht voor op verzending van 95% tot 105% van de hoeveelheid die is vermeld in de Order. TC-E behoudt zich het recht voor op verzending van 10% van de vereiste flexibele of bulkkabel, tenzij specifieke lengtes zijn aangevraagd door de klant en door TC-E zijn vermeld in de Order.

5. GARANTIE: TC-E garandeert dat het Werk zal voldoen aan de specificaties van de toepasselijke Order en vrij zal zijn van defecten in materialen en vakmanschap tot de vroegste datum met betrekking tot het onderstaande: (i) 12 maanden vanaf de installatiedatum, of (ii) 18 maanden vanaf de leveringsdatum (de 'Garantieperiode'). In het geval dat het Werk defect is en TC-E binnen de Garantieperiode schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een dergelijk defect door de Klant, zal TC-E naar eigen goeddunken en zonder verdere aansprakelijkheid daarvoor ofwel (i) een dergelijk defect Werk repareren of vervangen door Werk dat voldoet aan de toepasselijke specificaties, of (ii) het aan TC-E betaalde bedrag voor een dergelijk defect Werk terugbetalen aan de Klant. De Klant kan bij TC-E andere of uitgebreide aanvullende garanties kopen. De hierin verstrekte garanties zijn niet van toepassing in het geval van defecten die te wijten zijn aan het volgende: a) een installatie, inspectie, test, bediening of onderhoudsbeurt die onjuist is of niet in overeenstemming is met de richtlijnen en instructies van TC-E; (b) bevestigingen, aanpassingen, reparaties, verwijderingen of vervangingen uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TC-E; (c) elk gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn ontworpen; (d) ongebruikelijke mechanische, fysieke of elektrische belasting, of normale slijtage; of (e) latente of verborgen gebreken die ontstaan of worden ontdekt na het verstrijken van de overeengekomen garantieperiode. TC-E garandeert verder dat het Werk vrij zal zijn van pandrechten of andere lasten. De bovenstaande garanties worden gegeven in plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, feitelijk of volgens de wet, of die voortvloeien uit gewoonte of gebruik in de handel of door verhandeling, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en al dergelijke andere garanties worden hierbij afgewezen.

6. BETALING: De Klant betaalt alle onbetwiste bedragen van een factuur binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Klant automatisch in verzuim is. Rente op te late betalingen wordt aangerekend tegen het tarief van 2% per maand, tenzij dit verboden is door de toepasselijke wetgeving. De Klant die een factuur of een deel daarvan betwist, kan de betaling van het betwiste bedrag uitstellen, maar stelt TC-E binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte van de redenen voor niet-betaling. De Partijen doen hun uiterste best om eventuele openstaande geschillen op te lossen vóór de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur. Als de Klant facturen niet op tijd betaalt, kan TC-E (i) vooruitbetaling verlangen; (ii) eventuele kortingen intrekken; en/of (iii) de uitvoering van het Werk onmiddellijk opschorten, of een Order beëindigen, zonder aansprakelijkheid. De Klant betaalt alle redelijke en gedocumenteerde kosten van TC-E, inclusief advocaatkosten en gerechtskosten, gemaakt in verband met het innen van achterstallige bedragen.

7. VERZENDING EN EIGENDOMSOVERDRACHT: Het Werk wordt verzonden in TC-E’s standaard FCA-verpakking vanuit het toepasselijke bedrijfspand van TC-E of een of meer van aan TC-E gelieerde ondernemingen, zoals hieronder gedefinieerd, zoals aangegeven in de Order (volgens de meest recente internationale commerciële voorwaarden). De Klant kan extra verpakkingskosten aanvragen en betalen die verband houden met speciale vereisten en internationale verzendingen. TC-E bevestigt de leveringsdata na ontvangst van de Order. Alle leveringsdata zijn geschatte data die onderhevig zijn aan veranderingen en omstandigheden buiten de controle van TC-E, zoals, maar niet beperkt tot onderaannemers of leveranciers die hun leveringsverplichtingen niet nakomen. Het eigendom van het Werk gaat over op de Klant na volledige betaling van de toepasselijke factuur. TC-E kan, zonder berichtgeving van ingebrekestelling en zonder de noodzaak van een gerechtelijk bevel, een Order annuleren en al het Werk claimen dat is geleverd maar niet volledig is betaald na de datum waarop de betaling verschuldigd is en TC-E de Klant op de hoogte heeft gesteld van het voornemen het Werk terug te vorderen.

8.INSPECTIE EN TESTEN: De Klant geeft redelijkerwijs vooraf kennis van zijn voornemen om inspecties en testen uit te voeren in de productiefaciliteit en dergelijke inspecties en testen vinden plaats tijdens normale kantooruren. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot dergelijke inspectie en testen. Als testen een vereiste is voorafgaand aan de aankoop, zijn alle vrachtkosten en transportkosten die worden gemaakt om het Werk van en naar de testlocatie te vervoeren uitsluitend voor rekening van de Klant.

9. OPSLAG: Werk dat klaar is voor verzending in het bedrijfspand van TC-E of een of meer aan TC-E Gelieerde ondernemingen zoals bepaald in de Order, maar niet is opgehaald door de Klant, wordt maximaal 30 kalenderdagen opgeslagen, of voor een langere periode zoals schriftelijk overeengekomen. Indien dergelijke opslag langer dan 30 kalenderdagen duurt, is de Klant een opslagvergoeding verschuldigd gelijk aan 0,5% van de waarde van het Werk per week opslag, met een maximum van 10%. In het geval van een dergelijke opslag gaan het eigendom en eigendomsrisico over op de Klant wanneer het Werk gereed is voor levering, en de verzendingsvoorwaarden worden omgezet naar EXW het bedrijfspand van TC-E.

10. WIJZIGINGEN IN ORDERS: De Klant garandeert dat de aan TC-E verstrekte gegevens, berekeningen, afmetingen, specificaties en/of andere ontwerpgegevens volledig en nauwkeurig zijn. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit wijzigingen die nodig zijn nadat de Klant goedgekeurde tekeningen ondertekend aan TC-E heeft geretourneerd. De ondertekende goedkeuring en aanvaarding van de vereiste tekeningen door de Klant is vereist voordat TC-E met de inkoop en productie begint. Eventuele aanvullende wijzigingen in een Order die door Klant worden aangevraagd, kunnen door TC-E naar eigen goeddunken worden geaccepteerd of afgewezen en zijn alleen bindend indien de instemming ervoor schriftelijk is ondertekend door beide partijen. TC-E brengt geen kosten in rekening voor eventuele door de Klant gevraagde wijzigingen in een Order als deze niet schriftelijk door Klant zijn bevestigd.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM: 'Intellectueel eigendom' betekent alle intellectuele eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken, software, firmware of andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met ideeën, concepten, knowhow, technieken, processen, rapporten of werken van auteurschap die eigendom zijn van een Partij, zijn ontwikkeld of gecreëerd, en verbeteringen, uitbreidingen of afgeleiden daarvan. Tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het Intellectuele Eigendom van een Partij eigendom van die Partij. Voor zover enig Intellectueel eigendom van een Partij is opgenomen in of nodig is voor de uitvoering van enig Werk, verleent die Partij de andere Partij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar, royaltyvrij, recht en licentie om dergelijk in het werk is opgenomen Intellectueel Eigendom te gebruiken, uitsluitend voor het uitvoeren of gebruiken van dergelijk werk, indien van toepassing. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, heeft geen van beide Partijen enig recht of enige licentie om direct of indirect enig Intellectueel eigendom van de ander te gebruiken. Elke verbetering of uitbreiding van het bestaande Intellectuele eigendom van een Partij behoort toe aan die Partij.

12. ANNULEREN EN RETOURNEREN: Behalve voor Orders voor speciaal of op maat vervaardigd Werk die niet door de Klant kunnen worden geannuleerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TC-E, kan de Klant orders voor standaardwerk naar eigen inzicht annuleren. De Klant kan Werk niet retourneren voordat TC-E ondertekende formulier voor autorisatie van materiaalretourzending is ontvangen. Retourzendingen van Werk uit de standaardcatalogus en - voorraad zijn onderhevig aan herbevoorradingskosten, die TC-E naar eigen goeddunken bepaalt en niet hoger zijn dan het bedrag dat aan TC-E moet worden betaald op grond van de geannuleerde Order. De Klant is verantwoordelijk voor alle reparaties of opknapbeurten die nodig zijn om het geretourneerde Werk in een verkoopbare staat te brengen. Geretourneerd Werk moet altijd in een 'als nieuw'-staat en in de oorspronkelijke verpakking zijn.

13. VERZEKERING: TC-E houdt een passende en voldoende verzekering aan om de eigen verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden te dekken. De bedragen van een verzekering die door TC-E is afgesloten voor de doeleinden van de Order, worden alleen betaald: (i) onder de voorwaarden van een dergelijke verzekering; (ii) als TC-E met bewezen schuld heeft gehandeld bij de nakoming van de eigen verplichtingen jegens Klant of derden; en (iii) als de handelingen van TC-E, onder (ii), een verlies hebben veroorzaakt onder voorbehoud van vergoeding door de genoemde verzekering. Op verzoek kan TC-E de Klant een verzekeringscertificaat bezorgen dat de verzekering toont die van toepassing is op de Order. De Klant wordt niet beschouwd als een aanvullende verzekerde en TC-E’s verzekering dekt op geen enkele manier enige nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag door de Klant of enige handeling of nalatigheid door de Klant of direct of indirect gerelateerde derden.

14. HUUR VAN PRODUCTEN: Minimale huurperiodes zijn 28 kalenderdagen, tenzij anders vermeld in de Order. De Klant draagt alle reparatiekosten voor huurmaterialen die meer beschadigd zijn dan door normale slijtage. Voor gehuurde producten die niet worden geretourneerd of die onherstelbaar beschadigd zijn, wordt 80% van de aankoopprijs in rekening gebracht als dergelijke producten langer dan 6 maanden in gebruik zijn gewest en anders 100% van de aankoopprijs. Facturen voor gehuurde producten worden elke 28 dagen naar de Klant gestuurd totdat de gehuurde producten zijn geretourneerd aan de door TC-E bepaalde faciliteit. Gehuurde producten die na de minimale huurperiode van 28 kalenderdagen worden geretourneerd, worden gefactureerd met de volgende kortingsniveaus: 1-2 dagen – 90% korting, 3-8 dagen – 70% korting, 9-15 dagen – 40% korting, 16-28 dagen – 0% korting.

WETTELIJKE VOORWAARDEN

15. VRIJWARING: Elk van de Partijen is verantwoordelijk voor en vrijwaart elke andere Partij en entiteiten ervan die zeggenschap hebben over of onder zeggenschap staan van die Partij, hetzij door middel van controle van ten minste 50% van de stemgerechtigde aandelen, contractueel of anderszins (elk, een 'Gelieerde') van en tegen alle claims, inclusief, maar niet beperkt tot, rechtszaken, eisen, vonnissen, aansprakelijkheden, verliezen, boetes en straffen, inclusief redelijke advocatenhonoraria en proceskosten met betrekking tot of in verband met de Order of het Werk (gezamenlijk, 'Vorderingen') wat betreft: (a) verlies van of schade aan eigendommen van de andere Partij en (b) persoonlijk letsel, met inbegrip van overlijden of ziekte, van een persoon die in dienst is van de andere Partij of een hieraan gelieerde partij, voor zover dergelijk verlies, schade of letsel is veroorzaakt door de nalatigheid of plichtsverzuim van de vrijwarende Partij.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Niettegenstaande alles in deze voorwaarden is geen enkele partij aansprakelijk tegenover de andere voor enige incidentele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verloren of vertraagde winst, verloren of vertraagde inkomsten, verloren of vertraagde producten verlies van goodwill of enige andere incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met deze voorwaarden of de uitvoering van het werk, die door de andere partij of een daaraan gelieerde partij worden geleden, ongeacht de oorzaak. Niettegenstaande enige tegenstelling in deze voorwaarden blijft de maximale aansprakelijkheid van TC-E jegens de klant, derden of anderszins beperkt tot het bedrag dat aan TC-E verschuldigd is volgens de betreffende order die tot de claim leidt en de klant vrijwaart TC-E van alle claims voor zover die een dergelijk bedrag overschrijden, ongeacht de oorzaak. Geen enkele claim, ongeacht de vorm, kan klant indienen meer dan 1 jaar na de gebeurtenis die tot de oorzaak heeft geleid.

17. OVERMACHT: Geen van beide Partijen wordt beschouwd als een Partij die deze voorwaarden schendt indien deze verhinderd is om te presteren als gevolg van een gebeurtenis waardoor nakomen van verplichtingen onder deze voorwaarden voor de betrokken Partij geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de getroffen Partij ligt, niet te wijten is aan de fout of nalatigheid van de getroffen Partij en niet kon worden voorkomen door de getroffen Partij met redelijke zorgvuldigheid (elk een 'Gebeurtenis van overmacht'). Overmachtsgebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot onderbreking van de activiteiten, defecten in materialen, gebrek aan grondstoffen, overheidsbevelen, pandemieën, onveilige omstandigheden op de werklocatie, wetten, het niet leveren door derden, transportmoeilijkheden, openbare wanorde, stakingen, buitensluitingen, problemen met mobilisatie en andere onvoorziene omstandigheden. Als een periode van overmacht die de uitvoering van het Werk verhindert, langer duurt dan 30 kalenderdagen, kan elke Partij de in uitvoering zijnde Order of een deel daarvan beëindigen door de andere Partij hiervan binnen 5 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te stellen.

18. NALEVING VAN WETTEN: Beide Partijen stemmen ermee in alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. De Partijen bieden, beloven, autoriseren en bezorgen niets van waarde direct of indirect aan een persoon of entiteit om business te verkrijgen of te behouden, of om enig ander ongepast zakelijk voordeel zeker te stellen. De Klant stemt ermee in om noch direct, noch indirect enig Werk te verkopen, toegankelijk te maken, te exporteren, herexporteren, over te dragen, om te leiden, uit te lenen, te leasen, te verzenden, over te laden (inclusief een stop in de haven), te transporteren of anderszins te vervreemden aan/via (i) een entiteit waarvan bekend is dat het hoofdkantoor staat in, of eigendom is van of wordt beheerd door een onderdaan van een land of regio waaraan uitgebreide sancties zijn opgelegd door de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie of andere landen die jurisdictie hebben over de in de Order overwogen transactie; (ii) elke andere persoon of entiteit die is vermeld op een lijst met geweigerde of beperkte partijen van de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie of andere landen die jurisdictie hebben over de in de Order overwogen transactie; of (iii) deel te nemen aan een activiteit of eindgebruik dat beperkt is door de toepasselijke wetgeving, zonder eerst alle vereiste overheidsautorisaties en de voorafgaande schriftelijke toestemming van TC-E te verkrijgen. Elke Partij zal de andere Partij vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

19. KEUZE TOEPASSELIJK RECHT: Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering, opstelling, interpretatie of schending van deze Voorwaarden, vallen onder de wetten van het rechtsgebied waarin TC-E is gevestigd, met uitzondering van de regels van dat rechtsgebied met betrekking tot wetsconflicten en de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

20. GESCHILLEN: De Partijen stemmen ermee in hun uiterste best te doen om alle geschillen in der minne op te lossen. Alle onopgeloste geschillen, vorderingen of juridische procedures die op enigerlei wijze verband houden met deze Voorwaarden of de bijbehorende Order, of de uitvoering, opstelling, interpretatie of schending daarvan (anders dan vorderingen tot voorlopige voorziening of handhaving van pandrechten) worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van de jurisdictie gespecificeerd in sectie 19 hierboven (Keuze toepasselijk recht) en niet aan een andere rechtbank of ander tribunaal.

21. AUDITRECHT: TC-E houdt in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes een nauwkeurige boekhouding en administratie bij van alle transacties met betrekking tot een Order gedurende een periode van ten minste 7 jaar na ontvangst van de laatste betaling met betrekking tot een Order (de 'Auditperiode'). Na schriftelijke kennisgeving 30 kalenderdagen vooraf staat TC-E de Klant, op eigen kosten van de Klant, en geautoriseerde vertegenwoordigers daarvan waarvoor TC-E diensten heeft geleverd, toe om op enig moment tijdens de normale kantooruren tijdens de Auditperiode de gegevens van TC-E met betrekking tot de diensten te bekijken, zoals nodig kan zijn om de volledigheid en juistheid van een factuur te controleren en te verifiëren.

22. VERTROUWELIJKHEID: Voor de toepassing van deze Voorwaarden betekent 'Vertrouwelijke informatie' van de Order alle informatie, gegevens en/of documenten met betrekking tot de Order, in welke vorm dan ook, die de Partijen van elkaar ontvangen. De Partijen verbinden zich ertoe absolute vertrouwelijkheid te bewaren met betrekking tot de Vertrouwelijke informatie tijdens de uitvoering van de Order en gedurende een periode van 2 jaar na de beëindiging ervan om welke reden dan ook. De resultaten van de in verband met het Werk verrichte diensten of informatie die voldoet aan de onderstaande bepalingen worden niet als Vertrouwelijke informatie aangemerkt indien: (i) het bekend is bij de ontvangende Partij of in bezit ervan is voordat het wordt ontvangen van de onthullende Partij; (ii) het in het publieke domein is of komt voor of nadat het aan de ontvangende Partij is onthuld; (iii) het aan de ontvangende Partij bekend wordt uit andere bronnen, zonder schending van enige vertrouwelijkheidsverplichting tussen dergelijke bronnen en de onthullende Partij of een derde partij; (iv) het onafhankelijk ontwikkeld is door de ontvangende Partij; (v) de openbaarmaking ervan schriftelijk is toegestaan door de onthullende Partij; of (vi) de openbaarmaking ervan is vereist door de wet of wettelijke regels/besluiten die zijn opgelegd door een overheidsinstantie/-instantie met gezag over de Partijen.

23. ALGEMEEN:

23.1 Opzeggingen worden schriftelijk gedaan via e-mail met een verzoek om ontvangstbewijs of via snelle levering door een nationaal erkende koeriersdienst.

23.2 TC-E is hoofdelijk en niet gezamenlijk aansprakelijk met betrekking tot de eigen verplichtingen uit hoofde van de Order, en de Klant mag zich voor de nakoming van dergelijke verplichtingen alleen richten tot deze entiteit, en niet tot een van de aan TC-E Gelieerde ondernemingen.

23.3 Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met of in strijd is met toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen gewijzigd voor zover vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en in die zin gewijzigd, blijven deze Voorwaarden volledig van kracht. Als een bepaling niet kan worden gewijzigd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wordt de term of bepaling geacht te zijn verwijderd uit deze voorwaarden en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

23.4 Het nalaten van een van beide Partijen om een vereiste, bepaling of voorwaarde van deze voorwaarden af te dwingen, heeft op geen enkele manier invloed op het recht om hetzelfde op een later tijdstip af te dwingen, en enige verklaring van afstand door TC-E mag niet worden opgevat als afstand doen bij een volgende inbreuk.

23.5 Geen van beide Partijen mag eigen rechten of verplichtingen overdragen aan een derde partij (anders dan aan TC-E Gelieerde ondernemingen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

23.6 Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het geven van een recht, rechtsmiddel of claim uit hoofde van of met betrekking tot de Voorwaarden aan een persoon of rechtspersoon anders dan TC-E en de Klant, en de Voorwaarden en alle bepalingen erin gelden uitsluitend en alleen ten gunste van de Partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

23.7 PRIVACY VAN GEGEVENS (INDIEN VAN TOEPASSING): In voorkomende gevallen kan TC-E persoonsgegevens van de Klant ('Klantgegevens') verwerken met het oog op de naleving van zijn wettelijke verplichtingen, de uitvoering en het beheer van de Order en de commerciële relatie die met de Klant wordt onderhouden en om communicatie te verzenden. TC-E is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van de Klantgegevens. Klantgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan aan TC-E Gelieerde ondernemingen voor intern beheer en aan die onderaannemers en serviceproviders die daar toegang toe nodig hebben, en indien vereist door een wettelijke verplichting of een bevoegde autoriteit. De Klant kan op elk moment alle rechten op toegang, rectificatie, bezwaar, uitwissing, beperking en overdraagbaarheid uitoefenen, zoals bedoeld in de toepasselijke regelgeving inzake privacy van gegevens, door te schrijven naar het adres van TC-E dat op de Order is vermeld.