Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van TC-E B.V. zoals gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 68020694. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Algemene leveringsvoorwaarden TC-E B.V.

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Alle offertes en aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden van TC-E B.V. (hierna: "TC-E"), zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de overeenkomst. 
1.2 Alle aanbiedingen worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld.
1.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod TC-E heeft bereikt dan wel zodra TC-E is gestart met de uitvoering van de overeenkomst. 
1.4 Indien door of namens de koper wijzigingen worden aangebracht in de offerte, komt de overeenkomst in afwijking van lid 1.3 pas tot stand, indien TC-E aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 
1.5 Wijzigingen na het sluiten van de overeenkomst gelden slechts voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.    

Artikel 2 | Kwaliteit en omschrijving
2.1 TC-E verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte, technische beschrijving of tekening vermeld. TC-E is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuistheden in gegevens, technische omschrijvingen of andere parameters die zij niet zelf heeft vervaardigd / samengesteld. Dit geldt evenzeer voor advies dat door TC-E wordt gegeven aan potentiële kopers.
2.2 TC-E verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn, gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen die zijn verstrekt.
2.3 TC-E staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan TC-E kenbaar is gemaakt. Deze bepaling lijdt uitzondering indien TC-E schriftelijk uitdrukkelijk heeft verklaard dat de goederen voor het betreffende doel geschikt zijn.

Artikel 3 | Prijs en betaling
3.1 De vermelde prijs is steeds exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
3.2 TC-E is gerechtigd de prijs te verhogen indien haar inkoopprijs wordt verhoogd na het sluiten van de overeenkomst. In dat geval heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden na daartoe door TC-E in de gelegenheid te zijn gesteld.
3.3 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn geldt als fatale termijn voor nakoming van de betalingsverplichting. Afwijken van deze betalingstermijn is enkel mogelijk wanneer dit schriftelijk is overeengekomen. Het is de koper niet toegestaan eigen vorderingen op TC-E te verrekenen met het door TC-E gefactureerde. 
3.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is TC-E bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door TC-E geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en alle overige schadeposten.
3.5 Bij levering van Thermon producten berekent TC-E een toeslag van € 20,00 indien de netto orderwaarde het bedrag van € 250,00 niet te boven gaat en de levering in Nederland of België geschiedt.
3.6 Bij levering van THERMOCOAX Isopad producten berekent TC-E een toeslag van € 39,00 indien de netto orderwaarde het bedrag van € 250,00 niet te boven gaat en de levering in Nederland of België geschiedt. 
3.7 In geval van een vereiste spoedlevering dient de koper zich akkoord te verklaren met de hogere bezorgkosten alvorens TC-E de order zal verwerken. 

Artikel 4 | Levering
4.1 Levering geschiedt door de goederen te bezorgen op het door koper opgegeven adres binnen Nederland of België, tenzij dat adres een onbewoond bedrijfspand betreft. Indien het door de koper opgegeven adres een onbewoond bedrijfspand betreft rust op TC-E slechts een inspanningsverplichting tot levering en geen resultaatsverplichting.
4.2 TC-E verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken, tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet. TC-E draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering met een maximale dekking van €500,00 per schadegeval.
4.3 De door TC-E vermelde levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is toegezegd dat levering binnen de betreffende termijn zal plaatsvinden.
4.4 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag waarop TC-E de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de koper.
4.5 Overschrijding van een geïndiceerde levertijd leidt niet tot enig recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel vergoeding van geleden schade.
4.6 Overschrijding van een gegarandeerde levertijd geeft de koper het recht op ontbinding van de overeenkomst zonder recht op vergoeding van welke schade dan ook, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid bij TC-E.
4.7 De leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke TC-E door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is zowel TC-E als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de koper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 5 | Overgang van eigendom en risico
5.1 Na levering zijn de goederen voor risico van de koper.
5.2 De koper is verplicht de goederen na levering zodanig te inspecteren dat hij kan vaststellen of de goederen voldoen aan de daaraan te stellen eisen ingevolge de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na levering, voorafgaand aan de montage schriftelijk te worden gemeld aan TC-E, op straffe van verval van recht op correcte nakoming en/of schadevergoeding.
5.3 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt TC-E zich de eigendom van de goederen voor.
5.4 Goederen die specifiek voor de koper zijn geproduceerd of besteld, dan wel voor de koper op maat gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd. Overige goederen uitsluitend kunnen worden geretourneerd na het doen van een retourmelding, na het akkoord van TC-E en overeenkomstig de door TC-E vermelde procedure. Beschadigde goederen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6 | Garantie
6.1 TC-E is jegens de koper aansprakelijk voor gebreken en/of schade aan de goederen, optredende tijdens de overeengekomen garantieperiode, zulks evenwel met inachtneming van de bepalingen van dit artikel alsmede artikel 7 van deze algemene voorwaarden. De garantieverplichting van TC-E strekt zich niet uit tot gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste montage, onjuist gebruik of herstel door derden.
6.2 De aansprakelijkheid van TC-E uit hoofde van haar garantieverplichting is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter uitsluitende beoordeling van TC-E. 
6.3 Tenzij anders overeengekomen gelden de garantieverplichtingen van TC-E voor de duur van 24 maanden na levering. Herstel van een gebrek tijdens de garantieperiode doet die garantieperiode niet opnieuw beginnen.
6.4 Het recht op garantie van de koper vervalt indien gebreken niet binnen zeven dagen na constatering van het gebrek schriftelijk aan TC-E zijn gemeld.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van TC-E is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering. Indien slechts een deel van de overeenkomst ziet op de oorzaak van de schade, is de aansprakelijkheid van TC-E beperkt tot dat betreffende deel van het gefactureerde.
7.2 TC-E is niet aansprakelijk voor schade bestaande uit: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst of bedrijfstagnatie.
7.3 TC-E is niet aansprakelijk voor schade indien de koper haar niet onverwijld in kennis heeft gesteld van de schadeveroorzakende gebeurtenis / het gebrek. Evenmin is TC-E aansprakelijk indien haar niet een redelijke mogelijkheid is geboden de schadeveroorzakende gebeurtenis / het gebrek te herstellen. 

Artikel 8 | Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, zulks behoudens dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
8.2 Op de overeenkomst tussen TC-E en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.
8.3 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen zes maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geworden, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 

Een kopie van deze voorwaarden is ook in gedrukte vorm kosteloos op te vragen via sales@tc-e.nl of telefonisch via +31 (0)183-201088.

Vrachtkosten 

In Nederland en België versturen wij standaard onze pakketten met Packs, onder normale omstandigheden zal uw zending dan de volgende werkdag worden afgeleverd. 

Nederland en België
Wel hanteren wij voor reguliere leveringen binnen Nederland een bedrag van € 20,00 excl. BTW aan transport- en administratiekosten voor orders met een netto orderwaarde kleiner dan € 250,00 excl. BTW.

Voor spoedleveringen gelden speciale tarieven die per order bepaald zullen worden.

Toeslagen

Bij de levering van kabel (zoals verwarmingskabel, detectiekabel of voedingskabel) geknipt op maat en geleverd op haspel brengen wij een toeslag van € 40,00 excl. BTW per knip in rekening.
Wij brengen deze knipkosten enkel in rekening wanneer de bestelde lengte op haspel niet bij ons voorradig is.

Retourprocedure

Onder strikte voorwaarden kunnen door ons geleverde goederen geretourneerd worden. Goederen die wij specifiek voor u geproduceerd of besteld hebben kunnen wij helaas niet retour nemen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mineraal geïsoleerde verwarmingselementen. Neem altijd eerst contact met ons op via +31 (0)183 - 201088 of sales@tc-e.nl om te bepalen of u het artikel kunt retourneren en hoe u eventueel het artikel dient te retourneren.